ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ხორციელდება ორი მნიშვნელოვანი პროცესი: 1) საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილით (NDC) ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი, კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის (CAP) განხორციელების კოორდინაციით 2) მერების შეთანხმების (CoMCE) ხელმომწერი მუნიციპალიტეტების მიერ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმისა (SECAP) და მონიტორინგის ანგარიშების გენერირებით.

The electronic system facilitates the implementation of the two important processes: 1) Monitoring the implementation of the commitments under Georgia’s Nationally Determined Contribution (NDC) by coordinating the execution of the Climate Action Plan (CAP) 2) Fulfilling the commitments undertaken by the Covenant of Mayors’ (CoMCE) signatory municipalities by generating the Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and monitoring reports.

Show more